People
People
Current location:Home> People

professor

Cao Shuji
Cao Shuji
Professor
Contact:sjcao@sjtu.edu.cn
Research:1 The migrant history of China and the population history of China. 2 Environm...
Chen Yexin
Chen Yexin
Professor
Contact:yxchen@sjtu.edu.cn
Research:China History and Specialized History
Cheng Zhaoqi
Cheng Zhaoqi
Professor
Contact:czq@sjtu.edu.cn
Research:Problems left over by the Sino - Japanese War
Guan Zengjian
Guan Zengjian
Professor
Contact:guanzj@sjtu.edu.cn
JIANG Qin
JIANG Qin
Professor
Contact:qinjiang@sjtu.edu.cn
Research:Research Expertise:Economic and social history in modern China
Li Yushang
Li Yushang
Professor
Contact:liyushang@sjtu.edu.cn
Liu Shiyong
Liu Shiyong
Professor
LiuTong
LiuTong
Professor
Research: Modern History of China Military History of China ...
Qiu Pengsheng
Qiu Pengsheng
Professor
Contact:pengshan1963@sjtu.edu.cn
Research: (1) The institutional economic history of late imperial China. (2)...
Yu Wanli
Yu Wanli
Professor
Contact:yuwanli@sjtu.edu.cn
Research:Study of Confucian Classics and Historical Literature; Traditional Linguistics
Yuan Weipeng
Yuan Weipeng
Professor
Zhang Peiguo
Zhang Peiguo
Professor
Contact:peiguo66@sjtu.edu.cn
Zhang Zhiyun
Zhang Zhiyun
Professor
Contact:chihyun@sjtu.edu.cn
Research: The History of Sino-Foreign Relations, Imperial and Colonial History, <...
Zhang Chaoyang
Zhang Chaoyang
Professor
Contact:zzy001@sjtu.edu.cn